Pravidlá, Tipy, Zaujímavosti,

Nikdy sa takto počas kontroly nesprávajte. Situáciu len zhoršíte

15.5.2024 Redakcia Auto trendy (Foto: shutterstock.com/Stefan_Sutka). Pre väčšinu vodičov je cestná kontrola spojená s väčším či menším stresom a často aj s pokutou. Nesprávne a nervózne správanie vodiča môže situáciu...

15.5.2024 Redakcia Auto trendy (Foto: shutterstock.com/Stefan_Sutka).

Pre väčšinu vodičov je cestná kontrola spojená s väčším či menším stresom a často aj s pokutou. Nesprávne a nervózne správanie vodiča môže situáciu len zhoršiť, pretože policajt prihliada aj na postoj priestupcu. Preto sa oplatí vedieť, ako sa správať, aké právomoci má policajt a kontrolovaný vodič.

Nikdy sa takto počas kontroly nesprávajte. Situáciu len zhoršíte.
Foto: shutterstock.com/Stefan_Sutka

Ako a kde môže uniformovaný policajt zastavovať vozidlá?

Policajt v uniforme môže zastavovať vozidlá kedykoľvek počas dňa v zastavanej oblasti aj mimo nej počas 24 hodín.

Policajt v uniforme môže zastaviť vozidlo v nehybnej polohe, t. j. stojac na okraji cesty, na vozovke alebo kdekoľvek na ceste. Môže, ale nemusí stáť vedľa policajného vozidla.

Policajt v uniforme zastavuje vozidlo tak, že dáva znamenie zastavovacím kotúčom (všeobecne známym ako lízanka), ale môže dávať aj znamenie rukou. Po súmraku by mal policajt zastavovať vozidlá pomocou baterky s červeným svetlom. Nie je to však nevyhnutnou podmienkou, pretože zastavovacie terče vozidiel sú vybavené červenými odrazovými sklami.

Policajt v uniforme môže dávať znamenia na zastavenie vozidla aj z policajného vozidla (vrátane neoznačeného vozidla). V prípade policajného vozidla dáva policajt signál na zastavenie tak, že vystrčí ruku so štítom z okna vozidla. Policajné auto môže tiež vydávať zvukové a svetelné signály, aby upozornilo vodiča na daný signál na zastavenie.

Policajt môže dať signál na zastavenie aj z motorky. Neoznačené policajné vozidlá sú často vybavené svetelnou tabuľou za zadným oknom, na ktorej môžu byť zobrazené slová: „Zastavte, polícia“, „Prosím, nasledujte ma“. Signál na zastavenie vozidla môže byť daný aj z vrtuľníka alebo dokonca z plavidla.

Ako a kde môže neuniformovaný policajt zastavovať vozidlá?

Neuniformovaný policajt môže zastavovať vozidlá len počas dňa a len v zastavanej oblasti.

Takéto situácie sú však veľmi zriedkavé. Neuniformovaní policajti nevykonávajú cestné kontroly, ale môžu zastaviť vozidlo v zastavanej oblasti, ak existuje podozrenie, že sa vo vozidle pohybujú hľadané osoby alebo že sa vo vozidle prevážajú predmety súvisiace s trestným činom.

Pozor: neuniformovaný policajt je povinný ihneď po zastavení vozidla ukázať vodičovi svoj služobný preukaz, a to tak, aby si ho vodič mohol dôkladne skontrolovať. Z tejto povinnosti existujú výnimky: policajt nie je povinný tak urobiť po prenasledovaní.

Mimo zastavaných oblastí máme plné právo ignorovať signály na zastavenie, ktoré dáva človek v civilnom oblečení. Upozornenie: Z preventívnych dôvodov odporúčam takýto pokus o zastavenie okamžite nahlásiť na číslo 112 alebo na najbližšiu policajnú stanicu.

Ako sa správať, keď policajt dáva znamenie na zastavenie?

Policajt by mal dávať znamenie jasne a z dostatočnej vzdialenosti, aby vodič vozidla mohol bezpečne zastaviť. Nikdy by ste nemali brzdiť prudko, pretože by ste tým mohli vytvoriť nebezpečenstvo alebo dokonca spôsobiť kolíziu. Policajt by mal vodičovi tiež ukázať, kde má zastaviť vozidlo.

Dôležitá poznámka: policajt má právo nariadiť zastavenie vozidla na ktoromkoľvek mieste na ceste, t. j. aj tam, kde je zákaz zastavenia, na krajnici oddelenej súvislou krajnou čiarou alebo dokonca na križovatke.

V tejto situácii je za výber miesta cestnej kontroly zodpovedný policajt a policajti zvyčajne zastavujú vozidlá na miestach, kde nebudú predstavovať nebezpečenstvo alebo prekážku v cestnej premávke. Výnimkou môže byť prípad, keď policajt zastaví vodiča, ktorý jazdí zjavne nebezpečným spôsobom, alebo po prenasledovaní.

Čo robiť po zastavení vozidla policajtom?

Keď uvidíte znamenie policajta, zastavte vozidlo na mieste, ktoré vám naznačil, a pokojne počkajte. Nevystupujte z vozidla! Cestujúci tiež nesmú vystúpiť z vozidla.

Obe ruky držte na volante. Táto požiadavka umožňuje policajtovi zbežne posúdiť, či vodič nemá v ruke nebezpečné predmety, napr. strelnú zbraň alebo nôž. Keď sa policajt priblíži k autu, spustíme bočné okno. Na žiadosť policajta sme povinní vypnúť motor a zapnúť výstražné svetlá.

Policajt, ktorý sa blíži k vozidlu, by sa nám mal predstaviť tak, že uvedie svoje hodnostné meno a priezvisko, ako aj policajnú stanicu, na ktorej je v službe, a dôvod zastavenia vozidla.

Aj z tohto pravidla existuje výnimka: policajt nie je povinný predstaviť počas bežnej kontroly na alkohol. Je to jednoducho otázka času, vodič fúkne do senzora sondy a za chvíľu môže pokračovať v jazde. To samozrejme vtedy, keď sonda nepreukázala žiadny alkohol.

Aké sú právomoci policajta počas cestnej kontroly?

Vodič by mal mať pri sebe vodičský preukaz, registráciu vozidla a poistku (zelenú kartu). Ak by ste pri sebe nemali doklady policajt môže pomocou elektronického systému kedykoľvek skontrolovať, či má vodič vodičský preukaz, komu vozidlo patrí a či je platná poistka.

Policajt môže tiež požiadať vodiča, aby otvoril motorový priestor a skontroloval číslo karosérie vozidla. Policajt má tiež právo skontrolovať technický stav vozidla, a ak zistí, že vozidlo predstavuje zjavné nebezpečenstvo na ceste, dokonca mu zabrániť v ďalšej jazde.

Je potrebné zdôrazniť, že nedodržanie pokynov policajta môže mať za následok pokutu. V krajných situáciách je policajt oprávnený použiť aj priame donucovacie prostriedky na vynútenie dodržiavania svojich pokynov.

Policajt má právo vykonať kontrolu na alkohol. Ak vodič odmietne fúkať, bude predvedený na skúšku na alkohol v krvi. Policajt je tiež oprávnený skontrolovať prítomnosť drog v tele vodiča.

Samozrejme, ak sa zistí, že vodič je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo drog, policajt je povinný zabrániť vodičovi v ďalšej jazde.

Policajt je oprávnený skontrolovať, či má vozidlo povinnú výbavu, t. j. reflexný trojuholník a hasiaci prístroj.

V určitých prípadoch je policajt oprávnený vyzvať vodiča, aby nastúpil do policajného vozidla. Vo všeobecnosti sa to týka nasledujúcich situácií:

  • zobrazenie záznamu o spáchanom priestupku
  • možnosť zaplatenia pokuty prostredníctvom platobného terminálu
  • kontrola alkoholu
  • poskytnutie lekárskej pomoci
  • ochrana pred možnosťou úteku vodiča.

Policajt má tiež právo vykonať prehliadku vozidla, ale len v špecifických prípadoch, keď existuje dôvodné podozrenie, že sa v aute prepravujú nebezpečné predmety (napr. zbrane) alebo sa páchajú trestné činy. Policajti najčastejšie nevykonávajú takéto prehliadky bezdôvodne.

Policajt by preto nemal vodičovi hovoriť: „Otvorte batožinový priestor, pozrieme sa, čo tam máte“ alebo „Čo máte v tej taške?“. Ak sa rozhodne vykonať prehliadku vozidla, mal by o tom vodiča jasne informovať.

Upozorňujeme, že ak sa vykoná prehliadka vozidla, vodič má právo požiadať policajta o spísanie záznamu o tomto úkone.

Môžete odmietnuť pokutu?

Dôvodom na zastavenie vozidla je samozrejme často priestupok, ktorého sa vodič dopustil. Zúčastnil som sa na mnohých kontrolách príslušníkov dopravnej polície a o tom, ako vodiči vysvetľujú, ako sa snažia ospravedlniť a ako si niekedy vylievajú zlosť na policajtoch, by sa tu dala napísať hrubá kniha.

Žiaľ, často sú vysvetlenia týchto vodičov skôr na úrovni dieťaťa z materskej školy ako dospelého človeka: „Veľmi som sa ponáhľal na letisko“, „Ten predo mnou išiel ešte rýchlejšie“, „Nevšimol som si obmedzenie rýchlosti“ atď.

Niekedy vysvetlenia vodičov poukazujú aj na ich veľmi nízku kvalifikáciu a mimoriadne chabé znalosti pravidiel cestnej premávky: „Nikoho som nepredbiehal, prechádzal som okolo neho v susednom pruhu“, „Tomu autu som sa vôbec nevyhýbal, len zastavil pred prechodom a ja som pokračoval v jazde“, „Keby nebrzdil, nenarazil by som do neho“.

Policajti sú vo všeobecnosti zvyknutí na takéto naivné vysvetlenia a pravdepodobne sa na takúto osobu v duchu pozerajú s ľútosťou. Niekedy však treba veľa trpezlivosti, aby ste vodičovi vysvetlili pravidlá.

Oveľa horšie je, keď sa vodič správa hrubo alebo agresívne. Texty ako napr: „Nemáte nič iné na práci, len zastaviť človeka za takúto hlúposť“, „Platím na vás dane“, „Stíhajte banditov, nie si vyberajte slušných ľudí“ pôsobia tým najhorším dojmom. Takýto vodič vytvára obraz frustrovaného veľkopodnikateľa, ktorý sa snaží bagatelizovať skutočnosť, že bol prichytený pri páchaní priestupku.

Nikdy sa nesprávajte hrubo alebo agresívne.
Foto: shutterstock.com/ANDRANIK HAKOBYAN

Vyjednávanie

Je dôležité si uvedomiť, že aj policajt je človek a určite bude inak pristupovať k vodičovi, ktorý sa správa slušne a pokojne, ako k vodičovi, ktorý popiera zjavné skutočnosti alebo sa snaží policajtov urážať. V sadzobníku pokút existujú určité rozsahy a je na policajtovi, či pokuta bude napríklad 50 alebo 200 eur. Mimochodom, vyjednávanie, ktoré organizujú niektorí vodiči, je smiešne: „Nemohlo by to byť lacnejšie?“, „Alebo si aspoň nepridáte body?“.

Policajt používa sadzobník pokút. Samozrejme, nemožno vylúčiť, že sa policajt mohol pomýliť alebo nesprávne posúdiť udalosť. V takom prípade, ak ste si istý, že policajt urobil chybu a chce vám neoprávnene uložiť pokutu, máte samozrejme právo odmietnuť ju prijať. Policajt je potom povinný postúpiť návrh na uloženie pokuty súdu.

Odmietnutie pokuty

V praxi je to tak, že ak ste napríklad prekročili povolenú rýchlosť a ste si toho vedomí a viete, že vám patrí pokuta, radím vám, aby ste jednoducho priznali priestupok, nehľadali naivné výhovorky, ale pokojne povedali: „Áno, viem, že som jazdil príliš rýchlo, ospravedlňujem sa, prosím, dajte mi čo najnižšiu pokutu.“ Takáto zdvorilosť sa naozaj vyplatí; policajti si vážia a rešpektujú vodičov, ktorí dokážu úprimne priznať, že spáchali priestupok.

Odmietnutie prijať pokutu znamená, že ak žijete napríklad v Prešove a priestupok ste spáchali v Trnave, práve v tomto meste bude váš priestupok prejednávať súd. Ak chcete pokračovať v konaní, budete sa musieť na plánované pojednávanie dostaviť do tohto mesta Trnava. Súd má tiež právo uložiť vám vyššiu pokutu, než akú navrhol policajt.

V praxi máte šancu na pozitívny výsledok konania pred súdom len vtedy, ak máte dôkazy, ktoré preukazujú vašu nevinu, t. j. napr. záznam, výpoveď dôveryhodného svedka atď.

Aké sú riziká nezastavenia na cestnú kontrolu?

Nezastavenie pri cestnej kontrole je priestupok. Platí to v prípade, ak je signál na zastavenie vydaný z vozidla, vodného plavidla alebo lietadla.

Policajti zvyčajne dávajú signál na zastavenie takým jasným a jednoznačným spôsobom, že ho nie je možné prehliadnuť. To znamená, že ten, kto uteká, má niečo na svedomí a koná s plným vedomím. S najväčšou pravdepodobnosťou budú unikať vodiči, ktorí sú pod vplyvom alkoholu, drog alebo ktorým už bol odobratý vodičský preukaz.

Nemusíte mať radi políciu, ale treba si uvedomiť, že policajti jednoducho robia svoju prácu. Ak by neexistovala dopravná polícia, na cestách by zavládla úplná anarchia a počet zranení a úmrtí by dosiahol svetové rekordy. Okrem toho to nie sú policajti, kto tvorí pravidlá. Slušný a kultivovaný vodič má vždy šancu na určitú zhovievavosť a toleranciu zo strany dopravných policajtov. Je dobré si to zapamätať.

Redakcia Auto trendy.

Súvisiace články:

Zapol autopilota a zaspal. Polícia sa ho pokúšala zastaviť 40 km

Môže policajt bez uniformy zastaviť vodiča na cestnú kontrolu?


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.Najčítanejšie

Odporúčame

Čínsky bestseller v Európe. Ford sa obáva novej konkurencie

27.5.2024 Redakcia Auto trendy (Foto: youtube.com/@Auto_4K). BYD Seagull by mal byť cenovým knokautom pre západných výrobcov, hoci sankcie EÚ to môžu zmeniť. Niektorí z nich…

Najkratšia diaľnica na svete. Je dlhá len jeden meter!

27.5.2024 Redakcia Auto trendy (Foto: shutterstock.com/Cars and Travels). Najkratšia diaľnica na svete sa nachádza v Európe, hoci hneď na začiatku treba zdôrazniť, že nejde o…

Čo znamená uterák na prístrojovej doske auta?

27.5.2024 Redakcia Auto trendy (Foto: youtube.com/@Covercraft1965). V krajinách, kde je všeobecne vyššia teplota ako na Slovensku, si vodiči áut rozprestierajú na palubných doskách uteráky, ktoré…

Aká je životnosť pneumatík. Musíte ich meniť po 100 000 km?

27.5.2024 Redakcia Auto trendy (Foto: shutterstock.com/Mr.Anuwat Rumrod). Pneumatiky majú obmedzenú životnosť a môžu sa opotrebovať, aj keď sa vôbec nepoužívajú. Musíte ich však meniť, ak…

Novinka na trhu bezbariérových vozidiel

26.5.2024 Redakcia Auto trendy (Foto: youtube.com/@foraymotorgroup8721). Na trhu sa objavilo nové vozidlo prispôsobené na prepravu zdravotne postihnutých osôb na invalidnom vozíku. Ide o Ford Tourneo…

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov